Лубенська спеціалізована школа № 6

 
Ласкаво просимо на офіційний сайт | Welcome to the official site

Оголошення

Наказом №11-У

від 30.06.2020

зараховано 106 учнів

до 1 класу.

 

 

Головна arrow Небайдужим батькам arrow СТАТУТ Ліцейського Благодійного Фонду «Ерудит»
СТАТУТ Ліцейського Благодійного Фонду «Ерудит» Надрукувати Надіслати електронною поштою

ЗАТВЕРДЖЕНО
Конференцією Благодійного Ліцейного Фонду «Ерудит» Лубенської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №6
Протокол №1 від 07.09.2017 року


СТАТУТ
Ліцейського Благодійного Фонду «Ерудит»


м. Лубни 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ЛІЦЕЙСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЕРУДИТ", надалі "ФОНД", є місцевою благодійною недержавною організацією, заснованою за рішенням засновників та перереєстрованою відповідно до Закону України "Про благодійництво та благодійні організації".
1.2. Фонд за своїм статусом є місцевою благодійною організацією, і його діяльність поширюється на територію м. Лубен Полтавської області.
1.3. Фонд засновано для здійснення благодійництва та благодійної діяльності на засадах законності, гуманності, милосердя, спільності інтересів і рівності прав учасників, гласності, добровільності та самоврядування.
1.4. Фонд за організаційно-правовою формою є благодійним фондом з фіксованим індивідуальним членством.
1.5. Повна назва Фонду:
на українській мові — Ліцейський Благодійний Фонд "Ерудит";
1.6. Юридична адреса Фонду:
315500, Україна, м. Лубни, Полтавської області; вул. Монастирська, 36.
1.7. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи не втручаються у діяльність Фонду, як і Фонд не втручається в діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
1.8. Фонд не відповідає по зобов'язаннях засновників та членів, засновники та члени не відповідають по зобов'язаннях Фонду.
1.9. Фонд не відповідає по зобов'язаннях заснованих підприємств та організацій, рівно як і засновані Фондом підприємства та організації не відповідають по зобов'язаннях Фонду.
1.10. Фонд не відповідає по зобов'язаннях держави, держава не відповідає по зобов'язаннях Фонду.
1.11. Фонд забезпечує виконання статутних завдань, вільний доступ до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність.
1.12. Засновники та працівники Фонду не отримують матеріальних переваг і додаткових коштів у зв'язку із своїм становищем у Фонді, крім тих, що передбачені законом України "Про благодійництво та благодійні організації''.
1.13. Фонд у своїй діяльності керується Конституцією України, Загальною Декларацією Прав Людини, Декларацією про Права Дитини, Законом України "Про благодійництво та благодійні організації", іншим чинним законодавством України та цим Статутом.
2. ПРАВА ФОНДУ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Фонд набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації.
2.2. Фонд має самостійний баланс, рахунки у національній та іноземних валютах в установах банків, печатку з повним найменуванням, штампи, бланки із своїм найменуванням, може мати власну символіку, зареєстровану згідно чинного законодавства.
2.3. Фонд від свого імені набуває майнових і особистих немайнових прав і несе обов'язки, укладає угоди, може бути позивачем і відповідачем в загальних, господарчих, третейських судах.
2.4. Фонд може засновувати засоби масової інформації, підприємства і організації, займатися видавничою діяльністю.
2.5. Фонд може об'єднуватися у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань.
2.6. Фонд може мати інші права згідно з законодавством України.
2.7. Фонд здійснює благодійну діяльність згідно благодійних програм, що є комплексом благодійних заходів, спрямованих на вирішення статутних завдань. На фінансування благодійних програм використовується вся сума надходжень, що надійшла за фінансовий рік від підприємств і організацій, які перебувають у власності Фонду, за виключенням адміністративно-господарських витрат, пов'язаних з функціонуванням Фонду. При реалізації' довгострокових програм використання коштів здійснюється відповідно до термінів, визначених цими програмами.
2.8. Фонд самостійно вирішує питання про подання благодійної допомоги її набувачам; використовує цільові пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію благодійної програми, згідно з умовами цього пожертвування.
2.9. Фонд самостійно визначає форми, об'єкти, суб'єкти та обсяги благодійної допомоги.
2.10. Фонд обмінюється інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн.
2.11. Фонд організовує збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій.
2.12. Фонд проводить благодійні масові заходи, благодійні лотереї, благодійні аукціони по реалізації майна та пожертвувань, які надходять від благодійників.
2.13. Фонд може мати депозитні вклади.
2.14. Фонд отримує надходження від підприємств та організацій, що знаходяться у його власності.
2.15. Фонд може бути членом інших благодійних організацій.
2.16. Фонд популяризує своє ім'я (назву) та символіку.
2.17. Фонд здійснює благодійну діяльність у формах:
одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
фінансування конкретних цільових програм;
допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) використання об'єктів власності;
дозволу на використання своєї назви, символів;
подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;
прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об'єктів благодійництва;
інших заходів, не заборонених законом.
2.18. Здійснення благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обов'язковій сертифікації або ліцензуванню, здійснюється Фондом після такої сертифікації або ліцензування в установленому законодавством України порядку.
2.19. Фонд здійснює міжнародну благодійну діяльність відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України шляхом участі в міжнародних благодійних проектах, участі в роботі міжнародних благодійних організацій, а також в інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.
3. ПРЕДМЕТ, ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Предметом діяльності Фонду є благодійництво та благодійна діяльність, спрямована на подання матеріальної, фінансової, організаційної та іншої допомоги навчально-виховному закладу Лубенській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 6 м. Лубен Полтавської області.
Благодійна діяльність Фонду є добровільною, безкорисливою і не передбачає одержання прибутків від цієї діяльності.
3.2. Головною метою (цілями) діяльності Фонду є сприяння створенню належних і достатніх умов для отримання учнями глибоких знань з навчальних предметів, глибокої ерудованості, їх фізичного розвитку, духовного та естетичного виховання.
3.3. Для досягнення мети Фонд здійснює благодійну діяльність, благодійництво в порядку, встановленому чинним законодавством України, згідно таких напрямів та завдань:
сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на створення належної навчально-методичної та матеріально-технічної бази навчання в ліцейських класах навчально-виховного закладу нового типу, сприяння впровадженню інноваційних підходів для організації навчального процесу;
сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм шляхом підтримки застосування новітніх технологій в навчальному процесі, участі науковців, вчителів в договірних експериментальних науково-дослідницьких, освітянських програмах і заходах, комп'ютеризації, створення навчальних кабінетів з базових та профілюючих дисциплін, забезпечення їх необхідним обладнанням на сучасному рівні, подання необхідної допомоги вчителям, учням;
сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, шляхом підтримки створення сприятливих умов для художнього, творчого, естетичного, духовного розвитку особистості, сприяння > комплектуванню бібліотеки згідно з навчальними програмами необхідною художньою, довідниковою, методичною літературою, підручниками, посібниками, періодикою;
подання допомоги талановитій творчій молоді;
сприяння розвитку фізичної культури, спорту шляхом подання допомоги в забезпеченні навчально-виховного закладу необхідним спортивним обладнанням та інвентарем, тренажерами;
сприяння захисту дитинства;
подання допомоги у розвитку видавничої справи, інформаційної інфраструктури шляхом сприяння створенню видавничо-поліграфічної бази, локальної телевізійної та комп'ютерної мережі в світовій інформаційній системі.
4. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА І КОШТІВ
4.1. У власності Фонду перебуває рухоме й нерухоме майно, матеріальні і нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах.
4.2. Відносно майна та коштів, що знаходяться у власності Фонду, останній здійснює будь-які угоди, що не суперечать статутним цілям та законодавству України.
4.3. Майно та кошти Фонду складають:
внески засновників, членів Фонду, інших благодійників;
благодійні внески і пожертвування, що мають цільовий характер (благодійні гранти), надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі;
надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів по реалізації майна та пожертвувань, які надійшли від благодійників;
доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів, надходження від підприємств, організацій, що перебувають у власності Фонду;
інші джерела, не заборонені законодавством України.
4.4. Фонд здійснює господарську діяльність, спрямовану на виконання статутних цілей та завдань, в порядку встановленому законодавством України.
4.5. Фонд є самостійним у питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників апарату, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.
4.6. Розмір витрат на утримання Фонду не може перевищувати 20 відсотків від кошторису в поточному році.
4.7. Фонд обліковує на окремих банківських рахунках кошти для господарської та благодійної діяльності як в національній, так і в іноземній валютах.
4.8. Фонд звітує перед благодійниками про використання переданих ними коштів, майна, цінностей.
4.9. Надходження Фонду від фінансової діяльності спрямовуються виключно на благодійництво і забезпечення господарської діяльності. Право власності Фонду здійснюють загальні збори (конференція), які визначають і порядок використання майна та коштів Фонду. Функції щодо господарського управління майном і коштами Фонду здійснює Директор.
4.10. Фонд здійснює фінансову діяльність, веде оперативний та бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність відповідно до законодавства України.
4.11. Фінансова діяльність Фонду спрямована на благодійництво і не є підприємницькою чи іншою прибутковою діяльністю.
4.12. Не допускається розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Фонду, його працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
4.13. Доходи (прибутки) Фонду використовуються включно для фінансування видатків на утримання Фонду, реалізації мети, цілей, завдань та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ
5.1. Вищим органом управління Фонду є загальні збори (конференція) членів Фонду, що скликається не рідше одного разу на рік правлінням Фонду. Позачергові загальні збори (конференція) скликається за ініціативою Правління чи на вимогу 1/10 членів (обраних представників) Фонду.
5.2. Загальні збори (конференція) правомірні при наявності 2/3 членів (обраних представників) Фонду.
5.3. Рішення загальних зборів (конференції), за винятком рішень про припинення діяльності Фонду, внесення змін і доповнень до статуту, приймаються простою більшістю голосів присутніх членів ( обраних представників) Фонду.
5.4. Рішення про припинення діяльності Фонду та внесення змін і доповнень до статуту приймаються не менш, як 3/4 присутніх членів (обраних представників) Фонду.
5.5. Загальні збори (конференція) правомірні розглянути будь-яке питання діяльності Фонду.
5.6. До виключної компетенції загальних зборів (конференції) відносяться:
затвердження благодійних програм;
затвердження статуту, внесення до нього змін і доповнень;
затвердження рішень правління щодо реалізації права власності на майно та кошти Фонду;  . 
обрання та переобрання Голови правління, членів правління, наглядової ради,
визначення основних напрямів діяльності Фонду;
визначення розміру щомісячних членських внесків членів Фонду;
розгляд скарг членів Фонду на рішення правління про їх виключення з членства,
прийняття рішень про припинення діяльності Фонду.
5.7. Виконавчим органом Фонду є правління, що обирається із числа членів Фонду у складі голови правління і членів правління строком на 4 роки.
5.8. Голова правління Фонду, а в разі його відсутності (відрядження, хвороба тощо) — особа, на яку покладено виконання обов'язків голови правління, популяризує ім'я Фонду, його символіку, діяльність, керує роботою Правління, відповідає за документацію правління та підготовку питань на розгляд загальних зборів (конференції).
5.9. До компетенції правління відносяться:;
підготовка питань на розгляд загальних зборів (конференції) та проектів рішень;
вирішення питань про прийняття нових членів Фонду, їх вибуття;
підготовка матеріалів про виключення з членів Фонду та подання на розгляд загальних зборів (конференції) в разі оскарження рішення правління про виключення з членів Фонду;
затвердження зразків печаток, штампів, символіки;
підготовка щорічного кошторису Фонду та звіту про його виконання;
вирішення питань про виключення членів Фонду;
призначення адміністративно-виконавчого органу на чолі з Директором; затвердження штатного розпису адміністративно-виконавчого органу; інші питання діяльності Фонду, що не відведено до виключної компетенції загальних зборів (конференції);
реалізація права власності на майно та кошти Фонду, визначення порядку їх використання;
встановлення норм представництва
5.10. Рішення правління приймається на його засіданнях, що проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал, та вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 членів правління.
Рішення та протоколи підписуються усіма присутніми членами правління.
5.11. Для забезпечення поточної діяльності Фонду правлінням призначається Директор, який за посадою одночасно є головою правління. На працівників апарату Фонду поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.
5.12. Директор, а в разі його відсутності (відрядження, хвороба тощо), особа, яка виконує його обов'язки — представляє інтереси Фонду, без доручення діє від імені Фонду, укладає угоди, договори, відкриває рахунки в установах банків, є розпорядником рахунків Фонду, здійснює функції щодо господарського управління майном і коштами Фонду, приймає і звільняє штатних працівників, виконує інші функції, які не віднесені до компетенції загальних зборів (конференції) та правління.
5.13. Директор зобов'язаний організувати фінансовий, статистичний облік і звітність, виконувати рішення загальних зборів (конференції), правління, звітуватися про виконану роботу перед органами управління Фонду.
5.14. Члени виконавчого органу Фонду не одержують заробітну плату за свою роботу в цьому органі. Витрати, обумовлені виконанням статутних обов’язків у цих органах, можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Фонду за рішенням правління.
5.15. Наглядова рада є контрольним органом Фонду і обирається загальними зборами (конференцією) строком на 4 роки. Засідання проводяться по мірі необхідності та правомочні при наявності всіх членів. Рішення приймаються більшістю голосів.
5.16. Наглядова рада розглядає питання господарсько-фінансової діяльності Фонду та створених ним підприємств та організацій, скарги членів Фонду в межах своєї компетенції, контролює виконання рішень органів управління, дотримання положень статуту членами Фонду, інші питання, що не віднесені до компетенції інших органів управління Фонду.
6. ЧЛЕНИ ФОНДУ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
6.1. Членом Фонду може бути фізична особа, яка досягла 18 років.
6.2. Членами Фонду можуть бути батьки учнів, які навчаються в Лубенській спеціалізованій школі І-Ш ступенів №6, які визнають цей статут і подали про це заяву до Фонду.
6.3. Прийняття в члени Фонду здійснюється правлінням на підставі поданих заяв кандидатів.
6.4. Заява розглядається правлінням в термін до одного місяця. Результати розгляду заяви повідомляються кандидату в 10-денний термін з моменту прийняття рішення про прийняття чи відмову в прийнятті членом Фонду.
6.5. Облік членів Фонду здійснюється в Книзі реєстрації, пронумерованій і прошнурованій належним чином.
6.6. Член Фонду може подати повідомлення про вибуття з членів Фонду. Член Фонду вважається вибувшим з моменту подання повідомлення.
6.7. Член Фонду може бути виключений за рішенням правління у разі порушення статуту. Рішення правління може бути оскаржене членом Фонду до загальних зборів (конференції). Рішення загальних зборів (конференції) є остаточним.
6.8. Член Фонду має право:
знайомитися з установчими документами Фонду;
отримувати інформацію про діяльність Фонду, його фінансовий стан, прийняті органами управління Фонду рішення;
приймати участь у вирішенні питань діяльності Фонду, у заходах, що проводяться Фондом, в порядку, передбаченому цим Статутом;
представляти інтереси Фонду (в разі, якщо йому такі права надані за рішенням (Директора) в громадських, політичних, державних організаціях і закладах України та зарубіжжя;
брати участь у формуванні органів управління Фонду;
обирати і бути обраним до органів управління Фонду;
в установленому порядку вийти з Фонду.
6.9. Член Фонду зобов'язаний:
популяризувати благодійну діяльність Фонду та зміцнювати його єдність;
надавати Фонду матеріальну, фінансову, організаційну та іншу підтримку у вирішенні статутних завдань;
вчасно та в повному обсязі сплачувати членські внески;
виконувати вимоги установчих документів Фонду, рішення його органів управління.
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
7.1. Внесення змін та доповнень до статуту Фонду проводиться загальними зборами (конференцією) членів Фонду. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 присутніх на зборах (конференції) членів (обраних представників) Фонду.
7.2. Про зміни в статутних документах Фонд в 10-денний термін з моменту прийняття повідомляє орган реєстрації.
8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ
8.1. Припинення діяльності Фонду відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.
8.2. Реорганізація проводиться за рішенням загальних зборів (конференції) членів Фонду.
8.3. У разі реорганізації права та обов'язки Фонду переходять до правонаступників.
8.4. Фонд не може бути реорганізований в юридичну особу, метою якої є одержання прибутку.
8.5. Ліквідація Фонду здійснюється за рішенням загальних зборів (конференції) членів Фонду або за рішенням суду.
8.6. Ліквідація Фонду проводиться ліквідаційною комісією, яка призначається органом, що прийняв рішення про ліквідацію.
8.7. У разі ліквідації Фонду майно та кошти, що залишилися після обов'язкових розрахунків, передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до державного бюджету.
8.8. Майно, передане членами Фонду чи іншими фізичними та юридичними особами в тимчасове користування, повертається їм в натуральній формі без винагороди, якщо інше не передбачено угодою.

 

Авторизація


Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація

Погода


[+]
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color