Лубенська спеціалізована школа № 6

 
Ласкаво просимо на офіційний сайт | Welcome to the official site

Оголошення

Наказом №11-У

від 30.06.2020

зараховано 106 учнів

до 1 класу.

 

 

Головна arrow Небайдужим батькам arrow Статут Лубенської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№6
Статут Лубенської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№6 Надрукувати Надіслати електронною поштою
                          Затверджено  рішенням Лубенської  міської ради
                          від 22 вересня 2016 року
                           Міський голова   __________ О.П. Грицаєнко

СТАТУТ
ЛУБЕНСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ
І-III СТУПЕНІВ №6
ЛУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

                       
Погоджено
Управління освіти
виконавчого комітету
Лубенської міської ради
                                                                Начальник _________ М.В. Костенко


Лубни  2016р.
І. Загальні положення

1.1. Лубенська спеціалізована школа І-Ш ступенів № 6 створена шляхом реорганізації з 1 вересня 2004 року школи-ліцею № 6 міста Лубен Полтавської області згідно рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради від 25.08.2004 р. № 223 «Про реорганізацію закладів освіти міста» і знаходиться у комунальній власності. 
1.2. Спеціалізація школи - поглиблене вивчення англійської мови з 1-го класу, поглиблене вивчення інших предметів, в тому числі й інших іноземних мов, у окремих класах.
1.3. Юридична адреса школи: 37500, Полтавська область, місто Лубни, вулиця Монастирська, 36.
Спеціалізована школа (далі — школа) є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.
1.4. Спеціалізована школа є неприбутковою організацією і не має на меті отримання прибутку.
1.5.    Засновником (власником) спеціалізованої школи є територіальна громада м. Лубен в особі Лубенської міської ради. 

1.6.    Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.
Головними завданнями школи є:
о забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
о виховання громадянина України;
о виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, формування почуття власної гідності та відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
реалізація прав учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців);
створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.
1.7.      Спеціалізована школа в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції законів України, нормативними актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Лубенської міської ради, рішеннями викоавчого комітету Лубенської міської ради, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778, цим статутом.
1.8. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим статутом.
1.9. Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
1.9.1. безпечні умови освітньої діяльності;
1.9.2. дотриманням державних стандартів освіти;
1.9.3. дотриманням договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;
1.9.4. дотриманням фінансової дисципліни.
1.10. Мова навчання в школі є - українська. Поглиблене вивчення англійської мови здійснюється з 1 класу. Друга іноземна мова - німецька, викладання якої розпочинається з 5 класу. За погодженням з радою школи та управлінням освіти можливе внесення змін щодо режиму вивчення іноземних мов чи вибору для вивчення інших іноземних мов, інших навчальних предметів в окремих класах.
1.11. Школа має право:
1.11.1. проходити в установленому порядку державну атестацію;
1.11.2. за погодженням із власником (засновником) визначати варіативну частину робочого навчального плану;
1.11.3. в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
1.11.4. спільно з вищими навчальними закладами, з науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
1.11.5. використовувати різні форми морального і матеріального заохочення, до учасників навчально-виховного процесу;
1.11.6. бути розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;
1.11.7. бути власником майна придбаного за власні кошти;
1.11.8. отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, органів місцевог самоврядування, юридичних і фізичних осіб;
1.11.9. залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
1.11.10. розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.
1.12. У школі забезпечується функціонування гнучкої системи методичної роботи, психологічної та соціальної служб.
1.13. У школі функціонує Ресурсний інформаційно-методичний центр, діяльність якого спрямовується на забезпечення реалізації статутних завдань школи та створення умов для науково-методичної, науково-дослідницької та експериментальної роботи вчителів та учнів.
1.14. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником (власником) і здійснюється Лубенською комунальною центральною міською лікарнею.
1.15. Взаємовідносини школи з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, укладеним між ними.

2. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Класи у спеціалізованій школі формуються за погодженням з управлінням освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.
2.2. Школа приймає рішення про створення класів з поглибленим вивчення предметів, організовує навчання в старшій школі за одним чи кількома профільними напрямами з урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази.
2.3. Індивідуальне навчання та екстернат у школі організовується відповідно до положень, затверджених Міністерством освіти і науки України.
2.4. Школа може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
2.5. Школа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного навчальних планів, де визначаються перспективи його розвитку та відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу.
2.6. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Робочий навчальний план затверджується управлінням освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).
2.7. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також: науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, які мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
2.8. Під час практичної реалізації складових навчального плану, педагогічним працівникам школи дозволяється використовувати авторські навчальні програми та посібники, які у встановленому порядку допущені відповідними органами управління освітою для використання педагогічними працівниками.
2.9. Спеціалізована школа здійснює навчально-виховний процес за денною формою. Дозволяється проведення позакласних виховних, культурно-масових і спортивно-оздоровчих заходів як для учнів і батьків, так і для педагогічного колективу школи у вечірній час.
2.10. Зарахування учнів до спеціалізованої школи здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків чи осіб, які їх замінюють), або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу), на конкурсній основі відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.
Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до школи відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня, встановленого Міністерством освіти і науки України зразка та довідки про зарахування до іншого навчального закладу.
2.11. Школою забезпечується функціонування групи продовженого дня. Зарахування і відрахування дітей групи продовженого дня здійснюється за наказом директора навчального закладу на підставі заяв батьків (осіб, які їх замінюють). Режим роботи груп продовженого дня визначається наказом директора навчального закладу.
2.12. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним й закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня і закінчуються згідно з наказами МОН України, Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації та управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради, але не пізніше 1 липня наступного року. Навчальний рік поділяється на семестри відповідно до розпорядження (наказу) управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради.
2.13. Графік канікул затверджується управлінням освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.
2.14. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
2.15. Тривалість уроків у школі становить: у перших класах — 35 хвилин, у других–четвертих класах — 40 хвилин, у п'ятих–одинадцятих — 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради та установою державної санітарно-епідеміологічної служби.
2.16. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, затверджується директором, погоджується профспілковим комітетом. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань. Для учнів 5–9-х класів допускається проведення спарених уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10–11-х класах допускається проведення спарених уроків із одного предмета інваріантної та варіативної частини робочого навчального плану і профільних дисциплін.
2.17. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.
2.18. У спеціалізованій школі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень, визначених МОН України. У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому — згідно з рішенням педагогічної ради школи у другому семестрі виставляються оцінки. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та за підсумками державної підсумкової атестації.
2.19. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).
2.20. Учні школи, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні (1, 2, 3 бали) з англійської мови за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу директора можуть бути відраховані зі школи. Про це письмово в двотижневий термін до можливого відрахування повідомляється управління освіти. За сприяння управління освіти такі учні переводяться до іншого навчального закладу.
2.21. Порядок переведення і випуск учнів спеціалізованої школи визначається інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України.
2.22. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили 4, 9, 11-ий класи, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України та зареєстрованим Міністерством юстиції України. В окремих випадках учні за станом здоров'я , або з інших поважних причин, можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН та МОЗ України.
2.23. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх заміняють) направляються на обстеження фахівцями міської психолого-медико-педагогічної консультації (ПМПК). За висновками ПМПК такі учні можуть продовжити навчання в спеціальних школах або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами. Учні початкової школи, які з поважних причин (хвороба або інші обставини), за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути залишені Для повторного навчання в цьому ж класі за рішенням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх заміняють).
2.24. Учням, які закінчили певний ступінь школи, видається відповідний документ про освіту: табель успішності; свідоцтво про базову загальну середню освіту; атестат про повну загальну середню освіту.
2.25. За відмінні успіхи у навчанні учні 2–8, 10-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом „За високі досягнення у навчанні"; випускники 11-х класів — похвальною грамотою „За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", медалями — золотою — „За високі досягнення у навчанні" та срібною — „За досягнення у навчанні". Випускникам 9-х класів за відмінні успіхи у навчанні надаються свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН України.
2.26. За успіхи у навчанні для учнів (вихованців) встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: подяка, диплом, грамота.

III. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в спеціалізованій школі є:
учні;
адміністрація;
педагогічні працівники;
працівники школи (обслуговуючий персонал);
психологи, бібліотекарі;
батьки або особи, які їх замінюють.
3.2. Права й обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.
3.3. Учні мають право:
3.3.1. на доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у навчальному закладі;
3.3.2. на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
3.3.3. на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою навчального закладу;
3.3.4. на доступ до інформації з усіх галузей знань;
3.3.5. брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
3.3.6. брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
3.3.7. брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
3.3.8. брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
3.3.9. на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
3.3.10. на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.
3.4. Учні зобов'язані:
3.4.1. оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
3.4.2. виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до цього статуту, правил внутрішнього розпорядку;
3.4.3. бережливо ставитись до державного, громадського та особистого майна;
3.4.4. дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
3.4.5. брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством України;
3.4.6. дотримуватися правил особистої гігієни.
3.5. Педагогічними працівниками школи мають бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.
3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про загальні середню освіту" та іншими законодавчими актами.
3.7. Педагогічні працівники мають право на:
3.7.1. захист професійної честі, гідності;
3.7.2. самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів (вихованців);
3.7.3. участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
3.7.4. проведення в установленому, порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи, виявлення педагогічної ініціативи;
3.7.5. позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
3.7.6. участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
3.7.7. підвищення кваліфікації, перепідготовку;
3.7.8. отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України;
3.7.9. на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства України;
3.7.10. відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
3.8. Педагогічні працівники зобов'язані:
3.8.1. забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;
3.8.2. контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
3.8.3. нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів, критеріям оцінювання, затвердженим МОН України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків (осіб, які їх заміняють), керівника навчального закладу;
3.8.4. сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
3.8.5. сприяти зростанню іміджу навчального закладу;
3.8.6. особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
3.8.7. виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
3.8.8. готувати учнів до самостійного життя, виховувати почуття взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
3.8.9. дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;
3.8.10. захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
3.8.11. постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати цей статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
3.8.12. виконувати накази і розпорядження директора навчального закладу, органів управління освітою;
3.8.13. вести відповідну документацію;
3.8.14. брати участь у роботі педагогічної ради.
3.9. У спеціалізованій школі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
3.10. Обсяг навчального навантаження вчителів визначається га підставі законодавства директором школи, затверджується управлінням освіти і може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.
3.11. Педагогічні працівники, які систематично порушують цей статут, правила внутрішнього розпорядку школи, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.
3.12. Призначення на посаду та звільнення з посади непедагогічних працівників здійснюється директором школи у відповідності з трудовим законодавством України.
3.13. Права і обов'язки непедагогічних працівників регулюються відповідними посадовими інструкціями, трудовим законодавством України, статутом та правилами внутрішнього розпорядку школи.
3.14. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
3.14.1. обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування навчального закладу;
3.14.2. звертатись до органів управління освітою, директора навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
3.14.3. брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;
3.14.4. на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах;
3.14.5. приймати рішення про участь дитини у науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності навчального закладу.
3.15. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти та зобов'язані:
3.15.1. забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
3.15.2. постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
3.15.3. поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
3.15.4. виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.
3.16. У разі невиконання батьками (особами, які їх замінюють) обов'язків, передбачених законодавством, заклад може порушити в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

IV. Управління школою

4.1. Управління навчальним закладом здійснює управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради. Безпосереднє керівництво школою здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який отримав перемогу за результатами конкурсного відбору на заміщення вакантної посади керівника навчального закладу, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки. Директор навчального закладу призначається і звільняється з посади управлінням освіти Лубенської міської ради за погодженням з міським головою. Заступники призначаються і звільняються з посади управлінням освіти Лубенської міської ради. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.
4.2. Директор навчального закладу:
4.2.1. здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
4.2.2. організовує навчально-виховний процес, забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь і навичок учнів;
4.2.3. відповідає за дотримання вимог державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
4.2.4. створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
4.2.5. забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;
4.2.6. розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;
4.2.7. підтримує ініціативи щодо удосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
4.2.8. сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;
4.2.9. забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
4.2.10. вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;
4.2.11. контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
4.2.12. видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
4.2.13. щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.
4.2.14. обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується управлінням освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.
4.3. Вищим органом громадського самоврядування спеціалізованої школи є збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. Делегати загальні загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
4.3.1. працівників навчального закладу — зборами трудового колективу;
4.3.2. учнів другого-третього ступенів навчання — класними зборами;
4.3.3. батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами.
Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Термін їх повноважень становить 1 рік. Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати збори (конференцію) мають голова ради навчального закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.
Загальні збори (конференція):
4.3.4. обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
4.3.5. заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;
4.3.6. розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;
4.3.7. затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;
4.3.8. приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.
4.4. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада навчального закладу.
4.5. Метою діяльності ради є:
4.5.1. сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
4.5.2. об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
4.5.3. формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;
4.5.4. розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
4.5.5. підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.
4.6. Основними завданнями ради є:
4.6.1. підвищення ефективності навчально-виховного роботи у процесі взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
4.6.2. визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
4.6.3. сприяння формуванню навичок здорового способу життя;
4.6.4. створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
4.6.5. сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;
4.6.6. підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
4.6.7. сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);
4.6.8. підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
4.6.9. ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;
4.6.10. стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
4.6.11. зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів (вихованців) та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.
4.7. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II—НІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) загальноосвітнього навчального закладу. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією). На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.
4.8. Рада навчального закладу діє на засадах:
4.8.1. пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
4.8.2. дотримання вимог законодавства України;
4.8.3. колегіальності ухвалення рішень;
4.8.4. добровільності і рівноправності членства;
4.8.5. гласності.
Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією). Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не менше двох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, а також членами ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та цього Статуту навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків чи осіб, які їх замінюють, та громадськості.
У разі незгоди адміністрації школи з рішенням ради, створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи.
4.9. Очолює раду школи голова, який обирається зі складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності школи, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
4.10. Рада школи:
4.10.1. організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);
4.10.2. вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
4.10.3. спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;
4.10.4. разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;
4.10.5. сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи й доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
4.10.6. заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
4.10.7. виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);
4.10.8. виступає ініціатором проведення доброчинних акцій;
4.10.9. вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасники навчально-виховного процесу;
4.10.10. ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
4.10.11. сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає і громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);
4.10.12. розглядає питання родинного виховання;
4.10.13. бере участь за згодою батьків або осіб, які замінюють, в обстеженні побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
4.10.14. сприяє педагогічній освіті батьків;
4.10.15. сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
4.10.16. розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями (вихованцями);
4.10.17. організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців);
4.10.18. розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;
4.10.19. вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу,
4.10.20. може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.
4.11. При школі за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися і діяти піклувальна рада. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
4.12. Основними завданнями піклувальної ради є:
4.12.1. сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;
4.12.2. співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у навчальному закладі;
4.12.3. зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;
4.12.4. організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних працівників;
4.12.5. вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання;
4.12.6. запобігання дитячій бездоглядності;
4.12.7. сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;
4.12.8. стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців);
4.12.9. всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів (вихованців) та навчальним закладом.
4.13. Піклувальна рада формується у складі 5 осіб представників місцевих органів виконавчої влади, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.
4.14. Піклувальна рада діє на засадах:
4.14.1. пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
4.14.2. дотримання вимог законодавства України;
4.14.3. самоврядування;
4.14.4. колегіальності ухвалення рішень;
4.14.5. добровільності і рівноправності членства;
4.14.6. гласності.
Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається доцільністю, ! але, як правило, не менш як два рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації через спеціальні стенди тощо. Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу навчального закладу, батьків, громадськості. їх виконання організовується членами піклувальної ради.
4.15. Очолює піклувальну раду голова, який вибирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.
Голова піклувальної ради:
4.15.1. скликує і координує роботу піклувальної ради;
4.15.2. готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
4.15.3. визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
4.15.4. представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.
Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.
4.16. Піклувальна рада має право:
4.16.1. вносити на розгляд органів виконавчої влади, школи, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази школи;
4.16.2. залучати додаткові джерела фінансування школи не заборонені чинним законодавством України;
4.16.3. вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази школи;
4.16.4. на стимулювання творчої праці педагогічних працівників, учнів (вихованців);
4.16.5. брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
4.16.6. створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки чи особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.
4.17. У школі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган -педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.
4.18. Педагогічна рада розглядає питання:
4.18.1. удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;
4.18.2. варіативної складової робочого навчального плану;
4.18.3. переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
4.18.4. підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду, участь в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;
4.18.5. морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників навчального закладу, батьків (осіб, які їх заміняють), громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу.
4.19. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб школи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.
4.20. У школі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.
4.21. У школі створюється постійно-діючий дорадчий колегіальний орган — науково-методична рада, головою якої є заступник директора (призначається директором), членами — заступники з навчальної, виховної роботи, керівники шкільних методичних об'єднань.
4.22. Науково-методична рада розглядає питання:
4.22.1. планування науково-методичної роботи в школі та її взаємоузгодження з роботою шкільних методичних об'єднань;
4.22.2. методичного забезпечення навчально-виховного процесу та його якісного вдосконалення;
4.22.3. науково-дослідницької роботи вчителів і учнів;
4.22.4. роботи над загальношкільною науковою темою;
4.22.5. координації роботи шкільного Ресурсного інформаційно-методичного центру та накопичення відповідних ресурсів;
4.22.6. підвищення науково-методичної кваліфікації педагогічних працівників, вивчення передового педагогічного досвіду і його втілення у практичну діяльність учителів.
4.23. Робота науково-методичної ради проводиться відповідно до потреб школи і кількість засідань визначається їх доцільністю.

V. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база спеціалізованої школи включає будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі школи.
5.2. Майно спеціалізованої школи належить їй на правах оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.
5.3. Збитки, завдані спеціалізованій школі внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
5.4. Відповідно до рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради від 21 червня 2000 року № 126 школа має земельну ділянку площею 1,66 га, де розміщуються спортивний майданчик, зона відпочинку, зелена зона, господарські будівлі. 
5.5. Школа відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

VI. Фінансова та основна діяльність

6.1. Фінансова та основна діяльність спеціалізованої школи здійснюється на основі його кошторису, штатного розпису, які затверджуються управлінням освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради, відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів.
6.2. Джерелами фінансування спеціалізованої школи є:
6.2.1. кошти відповідного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів загальної середньої освіти;
6.2.2. доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
6.2.3. благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
6.2.4. кошти, отримані за надання спеціалізованою школою платних послуг, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, у тому числі послуг з виробництва та реалізації продукції громадського харчування, організації її споживання;
6.2.5. інші джерела, не заборонені законодавством.
6.3. Кошти спеціалізованої школи, одержані від здійснення або на здійснення діяльності не вважаються прибутком і не оподатковуються.
6.4. Доходи спеціалізованої школи зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) на його утримання як неприбуткової організації і використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису (включаючи фінансування основної діяльності згідно із статутом), розрахованого та затвердженого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Навчальний заклад є неприбутковою організацією і тому:
      - не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частину серед засновників       
      (учасників), працівників (крім оплати їх праці, нарахуваня єдиного соціального внеску);
- доходи (прибутки) використовувати виключно для фінансування видатків на утримання навчального закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності.

6.5. У разі, коли за наслідками звітного (податкового) року доходи кошторису на утримання спеціалізованої школи перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума перевищення враховується у складі кошторису наступного року.
6.6. У спеціалізованій школі може створюватись фонд з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників і бюджету та коштів, залучених з інших джерел. Кошти фонду зберігаються на рахунку навчального закладу в установі банку. Контроль за правильним використанням коштів здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування.
6.7. Спеціалізована школа має право згідно із законодавством придбавати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників навчального закладу.
6.8. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в спеціалізованій школі визначається законодавством та нормативно-правовими актом Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади.
6.9. Звітність про діяльність спеціалізованої школи ведеться відповідно до законодавства. Спеціалізована школа здійснює оперативний, статистичний і бухгалтерський облік діяльності, подає фінансову та статистичну звітність відповідним органам у встановлені терміни згідно з чинним законодавством України.

VII. Міжнародне співробітництво

7.1. Спеціалізована школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
7.2. Школа має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.
7.3. Участь школи (адміністрації, педагогічних працівників, учнів) в міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах, конференціях і семінарах, курсах підвищення кваліфікації тощо та відрядження на них здійснюється відповідно до законодавства і фінансується за рахунок власних надходжень на основі затвердженого у встановленому порядку кошторису, або за рахунок приймаючої сторони.

VIII. Контроль за діяльністю навчального закладу

8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.
8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів при МОН, засновник та управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради.
8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як 2 рази на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчальною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

IX. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник (власник). Реорганізація навчального закладу відбувається за рішенням засновника шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.
Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду-ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
 З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.
9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику (власнику).
9.3. В разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) всі активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.


 

Авторизація


Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація

Погода


[+]
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color