Сучасний словник педагогічних термінів
Автомоніторинг — це внутрішнє, індивідуальне самодослідження і самокорекція суб'єктом освітнього простору власних особистісних і. професійних якостей.

Адаптивні (варіативні) моделі діяльності — це певне зведення дій, які повною мірою розкривають посадові обов'язки, функції працівника або організації.

Адаптація — пристосування людини до умов життя, що змінилися, у результаті чого можливе набуття нових для неї властивостей.

Алгоритм (від імені середньовічного узбецького математика Мухамеда-ібн-Суса, арабізоване аль-Хорезмі) — формальний припис, що однозначно визначає зміст І послідовність операцій, які переводять сукупність вихідних даних у результат — розв'язок задачі. Алгоритм складається із системи послідовних елементарних перетворень над текстами певного виду і рівня, що регулюють порядок виконання цих перетворень.

Акмеологія — наука, що вивчає процес дорослішання, виявлення того, що становить собою людина, яка досягла розквіту у своєму фізичному та психічному розвиткові, а також який шлях кожна людина повинна подолати, щоб піднятися на якомога вищий для неї ступінь у фізичній досконалості й відбутися як яскрава особистість, як дійсно талановитий суб'єкт діяльності, як багата духовно й дуже самобутня індиві­дуальність.

Активність людини — спроможність робити дії відповідно до поставленої цілі.

Акмеологія — наука про закономірності психічного розвитку і самореалізації дорослої людини в процесі досягнення нею високих результатів професіоналізму, майстерності та творчості.

Аналіз — розумова операція, яка дозволяє проводити розчленування цілого на частини.

— один з найпопулярніших аналітичних інструментів, призначений для впорядкування інформації. Застосовується у всіх сферах стратегічного плануваня.

Анкета — 1) опитувальний лист, який самостійно заповнюється опитуваним за вказаними в ній правилами;

2)методичний засіб для одержання первинної інформації.

Атестація (від лат. "свідчення") — визначення кваліфікації, рівня знань працівника чи того, хто вчиться; відгук про його здібності, ділові та інші якості.

Аутотренінг (аутогенне тренування) — система вправ, спрямованих на саморегуляцію поведінки та управління власним психічним станом.

Безперервна освіта - термін, який не має чіткого визначення. Образно кажучи, це стадійний і цілісний у своїх елементах по життєвий потік, який забезпечує розвиток творчого потенціалу особистості і збагачення її духовного розвитку. Це освіта, яка прямує за розвитком і задовольняє потреби розвитку.

Бюджет розвитку - асигнування на інноваційну і інвестиційну діяльність, пов'язану з капітальними вкладеннями в соціально-економічний розвиток муніципальної освіти на соціальні програми, інші витрати на розширене відтворення.

Валідність — якісна характеристика вимірювання. Вона встановлює головне: чи справді ми вимірюємо те, що нам треба, чи щось інше, подібне.

— критерій якості педагогічного моніторингу, технологій відстеження результативності діяльності освітньої системи; чим більш валідні ці технології, тим надійніше вивчається та вимірюється дана якість.

Відкрита соціально-педагогічна система — це система, здатна до систематичного генерування і впровадження освітніх інновацій (наукових та практичних вітчизняних І зарубіжних досліджень у галузі соціально-педагогічних, психологічних дисциплін, в управлінні); оперативної та пе­дагогічно-доцільної трансформації соціально-педа-гогічних перетворень, що відбуваються у суспільстві; входження у міжнародне педагогічне співтовариство; створення умов для отримання прямої та зворотної Інформації; встановлення оптимальних комунікативних зв'язків з громадськістю та учасниками навчально-виховного процесу.

Вибірка — група людей, на якій проводиться дослідження.

Вимірювання — виявлення кількісних характеристик педагогічних явищ, процесів, які вивчаються та оцінюються.

Внутрішній моніторинг — моніторинг, який здійснюється адміністрацією, педагогами навчального закладу освіти.

Гедоністична педагогіка — це освіта, від якої учні отримують насолоду.

Грамотність — рівень освіченості молодшого школяра, який характеризується оволодінням елементарними засобами пізнавальної діяльності: читанням, рахуванням, письмом.

Ґрант - фінансові ресурси, що надаються донором реципієнту на безповоротній основі та спрямовуються на реалізацію цілей, визначених програмою, проектом міжнародної технічної допомоги.

Громадська рада - одна з форм участі громадськості у процесі ухвалення рішень, зокрема рекомендується українським законодавством для створення при виконавчих органів влади.


Громадська (суспільна) школа- одна з недержавних організаційно-правових форм освітнього закладу (крім приватної школи), у якій засновника відіграє Суспільне Освітнє Товариство, а процес керування закладом носить громадський характер, перш за все завдяки поглибленому залученню батьків.

Гіпотеза — науково обґрунтоване, цілком імовірне/припущення, яке потребує спеціального доказу для свого остаточного ствердження в якості теоретичного положення.

Дедуктивний підхід або. моделювання — методологічний підхід до проектування перспективного педагогічного досвіду, який ґрунтується на педагогічному експерименті.

Деволюція - спосіб територіальної організації влади, за яким повноваження передаються органам, які реалізують їх незалежно і не зобов'язані просити дозволу на ухвалення певних рішень.

Деконцентрація - спосіб територіальної організації влади, за яким передаються повноваження щодо впровадження рішень, але не щодо їх ухвалення.

Делегування - спосіб територіальної організації влади, за яким повноваження передаються з вищого на нижчий ієрархічний рівень, однак орган, який делегував повноваження, може їх забрати своїм розпорядженням.

Децентралізація - спосіб територіальної організації влади, за яким держава має право на ухвалення рішень з певних питань або в певній сфері структурам локального регіонального рівня, що знаходяться поза системою виконавчої влади і є відповідно незалежними від неї.

Дидактичний менеджмент — це теорія і практика ефективного управління навчанням у групі або організаційна форма надання освітньої (дидактичної) послуги.

Діагностика — система технологій, засобів, процедур, методик і ме­тодів висвітлення обставин, умов та факторів функціонування педагогічних об'єктів, перебігу педагогічних процесів, встановлення їх ефективності та наслідків у зв'язку із заходами, що передбачаються або здійснюються.

Діагностування — (від "діа" — прозорий та "гнозис" — знання) в бук­вальному перекладі означає прояснення, розпізнавання або отримання Інформації про стан та розвиток контрольованого об'єкта, його відхилення від норми.

Діяльність — активна взаємодія людини Із середовищем для досягнен­ня поставленої мети в разі виникнення у неї певної потреби.

Діяльність — це система взаємодії суб'єкта з постійно змінюваним світом, в процесі якої формується, втілюється в об'єкті психічний образ та реалізуються відносини суб'єкта.

Дольові субсидії - механізм фінансування освіти, у якому поєднано участь держави і приватного сектора.

Донор - держава, уряд іноземної держави, а також організація, установа, які уповноважені урядом іноземної держави, міжнародна організація, що надає міжнародну технічну допомогу Україні.

Експертиза — діагностування із залученням експертів.

Екологічна (здоров'язберігаюча) педагогіка — це сукупність форм, методів, прийомів щодо створення психологічно комфортного, успішного навчального середовища з урахуванням сильних сторін навчального стилю кожного учня або це технологія проектування імідж-траєкторій для кожного учня.

Експертиза — сукупність вимірів, які необхідні для одержання колективної оцінки педагогічного об'єкта, процесу або явища.

Експерт — спеціаліст у певній галузі, який компетентний у вирішенні даної проблеми.

Європейська програма добросусідства - програма співпраці Європейського Союзу з країнами, які не входять до його складу, але мають з ним спільний кордон.

Загальнокультурна компетентність — це рівень освіченості, достатній для самоосвіти, самостійного вирішення пізна­вальних проблем, що виникають при цьому; орієнтація в культурному просторі, визначення своєї позиції.

Завдання

Завдання достатнього рівня — тип завдання, що діагностує уміння учнів застосовувати знання у стандартних умовах з вибором способів дій.

Завдання початкового рівня — завдання, які діагностують уміння учнів відтворювати фактичний матеріал (знання-розпізнавання).

Завдання середнього рівня — завдання, які діагностують уміння учнів відтворювати навчальний матеріал за алгоритмом (знання-розуміння).

Завдання високого рівня (творчі завдання) — це завдання, які діагностують уміння учнів застосовувати знання в нестандартних умовах з пошуком способів дій.

Застосування-розумова операція, яка дозволяє пояснити застосування вивченого матеріалу в конкретних умовах і нових ситуаціях. Застосування законів, правил, понять, теорій, методів і засобів.

Зелена книга - один з видів політичних документів, що складається з започаткування обговорення та консультацій щодо конкретного питання чи проблеми.

Знання — розумова операція запам'ятовування і репродукування специфічної інформації (конкретних фактів, законів, теорій тощо).

Зовнішній моніторинг — моніторинг, який здійснюється управлінськими структурами освіти (управління освіти, методична служба тощо).

Імідж освітньої організації — ступінь продуктивності (характер інтелектуально-духовного ресурсу) освітньої системи, конкурентоспроможності організації в умовах ринку.

Імідж-траєкторія — це технологія самореалізації особистості суб'єктів освітнього простору, технологія творчого навчання і збагачення суб'єктного досвіду педагога та учня, технологія створення позитивної «Я-концепції» кожного суб'єкта освітнього середовища.

Індуктивний підхід — методологічний підхід щодо створення перспективного педагогічного досвіду, який включає такі етапи: виявлення, вивчення, узагальнення та розповсюдження.

Інновація — створення та впровадження різного виду нововведень, які породжують значні зміни в освіті та інших галузях.

Інтелект — відносно стійка структура розумових здібностей індивіда.

Кваліметрія — наукова дисципліна, яка вивчає методологію і проблематику комплексних кількісних оцінок якості будь-яких об'єктів-предметів або процесів.

— наука, яка вивчає методологію та проблематику розробки комплексних оцінок якості різних об'єктів та процесів; педагогічна кваліметрія — наука про педагогічні виміри, кількісну та якісну оцінку психолого-педагогічних та дидактичних об'єктів.

Керівництво — здійснення впливу на людей та налагодження з ними міжособистісних стосунків з метою виконання завдань, які стоять перед організацією.

Концепція — система поглядів на те чи інше явище, процеси; спосіб розуміння, тлумачення якихось явищ, подій; основна ідея будь-якої теорії.

Компетентність — це сфера складних умінь та якостей особистості. Бути компетентним — це означає вміти мобілізувати в даній ситуації здобуті знання і досвід.

Компетенція — це загальна здатність, яка базується на знаннях, здібностях, досвіді, цінностях, які набуті завдяки навчанню.

Кореляційний аналіз — метод математико-статистичного аналізу, пов'язаний з обчисленням та вивченням коефіцієнтів кореляції між змінними.

Комунальні гранти - механізм фінансування освіти, за яким студентам надають разову виплату для навчання в інституціях, що перебувають у комунальній власності.

Конкурс соціальних проектів - комплекс заходів організаційно-правового характеру, спрямованих на розв'язання соціальних проблем, які здійснюються неприбутковими недержавними організаціями за рахунок коштів бюджетних і позабюджетних джерел фінансування та залучених коштів. При цьому розв'язання соціальних проблем здійснюється, як правило, за допомогою цільових соціальних програм (соціальних проектів), а виконавець соціального проекту визначається на конкурсній основі.

Кошик учня - механізм фінансування освіти, за яким бюджет на освіту розраховується на основі основних витрат на навчання „стандартного" учня (учня восьмого класу міської школи з нормальним станом здоров'я). Застосовується, зокрема, у Литві.

Кошти йдуть за учнем - принцип фінансування освіти, за яким субвенція для освітнього закладу розраховується на основі кількості учнів, які в ньому навчаються.

Критерій (від грецьк. kriterion) — засіб для судження, ознака, на основі якої здійснюється оцінка чого-небудь, мірило.

— показник якості об'єкта, який характеризує одну із його властивостей, оцінка якої можлива за рахунок використання одного із способів виміру або експертного методу.